Projekt: ”Zapraszamy do żłobka w Poddębicach” – ul. Łęczycka 5A - przedszkole-teczowe.pl

Przejdź do treści


Tytuł projektu:  Zapraszamy do żłobka w Poddębicach

REKRUTACJA TRWA.

Całkowita wartość projektu: 901 500,00
Kwota dofinansowania: 820 365,00

I. INFORMACJE O PROJEKCIE
1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej:   10 - X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie
1.2 Numer i nazwa Działania dla Osi:    01 - X.l Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat
1.4 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony:  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
1.5 Numer konkursu/naboru:  RPLD. 10.01.00-IZ.00-10-003/19
1.6 Tytuł projektu:  Zapraszamy do żłobka w Poddębicach
1.7 Okres realizacji projektu:  od 2020-08-01 do 2022-08-31
1.8 Obszar realizacji projektu:  województwo łódzkie

Projekt realizowany w żłobku w Poddębicach (ul. Łęczycka 5a), skierowany do 25 rodziców (24K,1M) doświadczających trudności na rynku pracy spowodowanych opieką nad dz. w wieku do lat 3. Działania w ramach projektu przyczyniają się do zwiększenia dostępności miejsc żłobkowych
w placówce o 20 miejsc i tym samym w powiecie poddębickim. Działania zakładają dostosowanie pomieszczeń do standardów opieki żłobkowej, doposażenie placówki oraz finansowanie codziennego funkcjonowania placówki oraz zajęć dodatkowych dla nowoprzyjętych dzieci przez okres
22 m-cy. Wartość projektu 901500,00zł w tym wkład własny pieniężny prywatny - w wysokości 81135,00 zł Po realizacji zostanie zachowana trwałość projektu przez okres co najmniej 2 lat od zakończenia projektu.
Wnioskodawca zapewnia, iż wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest realizowane w formach i zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi określonymi w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; *rozp. MPiPS z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dz.;«oraz rozp. MPiPS z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.

Projekt wykazuje pozytywny wpływ na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Rekrutacja do projektu będzie powszechna, nie dopuszcza dyskryminacji ze względu na jakiekolwiek czynniki. Placówka będzie przystosowana pod kątem zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Zatrudnienie pracowników w projekcie (a także poza nim) odbywa się zgodnie
z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, odbywać się będzie według kryteriów merytorycznych - kwalifikacji zawodowych.
Wróć do spisu treści