RODO - przedszkole-teczowe.pl

Przejdź do treści
Szanowni Państwo!

Od 25  maja 2018 r. obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych  osobowych („RODO”) oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych  (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. poz.  1000). Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób  kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych  osobowych.
Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

1)   Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka/ podopiecznego jest Dyrektor Niepublicznego Tęczowego Przedszkola  z siedzibą w Poddębicach przy ul. Baczyńskiego 20, zwany dalej Administratorem.

Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Jakub Kuszmider , e-mail: kontakt@iszd.pl

2)   Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą zgodnie z prawem oświatowym i kompetencyjnymi przepisami prawa oraz na podstawie zgód, jeśli będzie to niezbędne do realizacji określonych celów.

3)   Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4)   Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli jest to możliwe, a prawo do przetwarzania danych nie wynika ze szczególnych przepisów prawa.
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, jeśli jest to możliwe, a prawo do przetwarzania danych nie wynika ze szczególnych przepisów prawa.
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba, że ADO może przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa, tj.

 • przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia postępowania/ wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

5)   Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu edukacji w przedszkolu i żłobku, później zostaną zarchiwizowane.
 
Wróć do spisu treści