Projekt: "MALUCH +" 2020 - moduł 4 - przedszkole-teczowe.pl

Przejdź do treści
MINISTER RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2020 - moduł 4.

Nazwa zadania: Zapewnienie funkcjonowania w 2020 roku miejsc opieki dla 35 dzieci w Niepublicznym Tęczowym Żłobku z siedzibą w Uniejowie, ul. Rzeczna 9 B Termin realizacji zadania: 01.01.2020 - 31.12.2020

Celem Programu jest zwiększenie dostępności finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki. Wzrost dostępności miejsc opieki przyczynia się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwala na zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza kobiet. Program, by wzmocnić działania w obszarze rynku pracy, będzie dodatkowo finansowany ze środków Funduszu Pracy, uwzględniając sytuację na lokalnym rynku pracy, a przy rozdysponowywaniu tych środków preferencyjnie będą mogły być traktowane oferty z powiatów o stopie bezrobocia przekraczającej 150% przeciętnej w kraju. Środki te umożliwią aktywizację zawodową rodziców, w szczególności będących osobami bezrobotnymi, które dotychczas nie mogły podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3, wiążącą się m.in. z brakiem dostępu finansowego do instytucji opieki. Przedsięwzięcia te stanowią element aktywnej polityki rodzinnej.

Miesięczna kwota dofinansowania na jedno dziecko to 135zł miesięcznie.
Wróć do spisu treści