Zapraszamy do przedszkola w Poddębicach - przedszkole-teczowe.pl

Przejdź do treści


Tytuł projektu:   Zapraszamy do przedszkola w Poddębicach
REKRUTACJA TRWA.

Całkowita wartość projektu: 366 187,50zł
Kwota dofinansowania: 311 259,37zł

I. INFORMACJE O PROJEKCIE
1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej:11 - XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
1.2 Numer i nazwa Działania dla Osi:   01 - XI.1 Wysoka jakość edukacji
1.3 Numer i nazwa Poddziałania:   01 - XI.1.1 Edukacja przedszkolna
1.4 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony:   Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
1.5 Numer konkursu/naboru:   RPLD.ll.Ol.Ol-IZ.00-10-002/19
1.6 Tytuł projektu:   Zapraszamy do przedszkola w Poddębicach
1.7 Okres realizacji projektu:   od 2020-07-01 do 2021-08-31
1.8 Obszar realizacji projektu:   województwo łódzkie


Projekt realizowany będzie w Niepublicznym Tęczowym Przedszkolu w Poddębicach, ul. Szkolna 1. Przedszkole obecnie dysponuje 139 miejscami w Poddębicach (114) i Uniejowie (25). Projekt zakłada wzrost udziału dzieci z terenu gmin Dalików, Pęczniew, Poddębice, Wartkowice, Zadzim w edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowej grupy dla 15 dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt zakłada również zwiększenie szans edukacyjnych dla nowoprzyjętych poprzez organizację zajęć dodatkowych/terapeutycznych (logopeda, psycholog, gimnastyka korekcyjna, rytmika, j. angielski). W ramach projektu planowane jest objęcie wsparciem co najmniej 1 dziecka z niepełnosprawnością. Dzięki realizacji projektu zaangażowani zostaną nauczyciele, doposażone i zaadaptowane sala dla nowej grupy. W ramach działań projektowych przewiduje się również uatrakcyjnienie zajęć m.in. poprzez organizację imprez okolicznościowych oraz zaproszenie teatrzyku, a także zakup sprzętu audiowizualny/TIK. Realizacja projektu została poprzedzona diagnozą OWP zatwierdzoną przez organ prowadzący (dyr. Przedszkola), zawierającą analizę sytuacji demograficznej na terenie realizacji projektu. Liczba utworzonych w ramach projektu nowych miejsc wychowania przedszkolnego odpowiada faktycznemu i prognozowanemu
w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej. Wsparcie skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod organ prowadzący na terenie Poddębic oraz we wspieranym OWP w Poddębicach w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projekt o 15 miejsc. Zgodnie z wymogami konkursu zostanie zachowana trwałość projektu - liczba dostępnych miejsc wychowania przedszkolnego nie zmniejszy się w okresie 2 lat od zakończenia realizacji projektu. Realizacja działań od 01.07.2020-31.08.2021. Spełnia kryt. premiujące nr 2 i 3.

.   .   .   .
Wróć do spisu treści