Projekt "MALUCH +" 2020 - moduł 3 - przedszkole-teczowe.pl

Przejdź do treści
MINISTER RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2020 - moduł 3.

Nazwa zadania: Utworzenie w 2020 roku 25 miejsc opieki w Niepublicznym Tęczowym Żłobku w Poddębicach przy ul. Łęczyckiej 5A, 99-200 Poddębice

Inwestycja będzie zrealizowana w budynku, który zostanie rozbudowany, przebudowany i przeznaczony na prowadzenie żłobka.

Środki dofinansowania z Funduszu Pracy: 250 000,00zł
Środki własne: 64 520,00zł
Łączna kwota projektu: 314 520,00zł

Celem Programu jest zwiększenie dostępności finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki. Wzrost dostępności miejsc opieki przyczynia się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwala na zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza kobiet. Program, by wzmocnić działania w obszarze rynku pracy, będzie dodatkowo finansowany ze środków Funduszu Pracy, uwzględniając sytuację na lokalnym rynku pracy, a przy rozdysponowywaniu tych środków preferencyjnie będą mogły być traktowane oferty z powiatów o stopie bezrobocia przekraczającej 150% przeciętnej w kraju. Środki te umożliwią aktywizację zawodową rodziców, w szczególności będących osobami bezrobotnymi, które dotychczas nie mogły podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3, wiążącą się m.in. z brakiem dostępu finansowego do instytucji opieki. Przedsięwzięcia te stanowią element aktywnej polityki rodzinnej, na którą wskazuje...

Miesięczna kwota dofinansowania na jedno dziecko to 135zł miesięcznie.
.   .   .   .
Wróć do spisu treści