Zapraszamy do żłobka w Poddębicach - przedszkole-teczowe.pl

Przejdź do treści


Tytuł projektu:  Zapraszamy do żłobka w Poddębicach

REKRUTACJA TRWA.

Całkowita wartość projektu: 901 500,00 zł
Kwota dofinansowania: 820 365,00 zł

I. INFORMACJE O PROJEKCIE
1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej:   10 - X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie
1.2 Numer i nazwa Działania dla Osi:    01 - X.l Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat
1.4 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony:  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
1.5 Numer konkursu/naboru:  RPLD. 10.01.00-IZ.00-10-003/19
1.6 Tytuł projektu:  Zapraszamy do żłobka w Poddębicach
1.7 Okres realizacji projektu:  od 2020-08-01 do 2022-08-31
1.8 Obszar realizacji projektu:  województwo łódzkie

Proj. realiz. w żłobku w Poddębicach (ul. Łęczycka 5a), skierowany do 25 rodziców (24K,1M) doświadczających trudności na rynku pracy spowodowanych opieką nad dz. w wieku do lat 3.Działania w ramach proj. przyczyniają się do zwiększenia dostępności miejsc żłobkowych w placówce o 20 miejsc i tym samym w powiecie poddęb. Działania zakładają dostosowanie pomieszczeń do standardów opieki żłobkowej, doposaż, placówki oraz finansowanie codziennego funkcjon. placówki oraz zajęć dodatk. dla nowoprzyjętych dz. przez okres 22 m-cy. Wartość projektu 901500,00zł w tym wkład własny pieniężny prywatny - w wysokości 81135,00 zł Po realiz. zostanie zachowana trwałość projektu przez okres co najmniej 2 lat od zakończenia projektu.
Wnioskod. zapewnia, iż wsparcie w zakresie opieki nad dz. do lat 3 jest realizowane w formach i zgodnie ze standardami opieki nad dz. określonymi w • ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dz. w wieku do lat 3;*rozp. MPiPS z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dz.;«oraz rozp.
MPiPS z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.
.   .   .   .
Wróć do spisu treści